Algemene voorwaarden

De Fitbox

Artikel 1 Informatie over DE FITBOX
Naam onderneming: DE FITBOX
Btw-nummer: BE0692.890.695
Maatschappelijke zetel: Dokter Spitaelslaan 164, 1502 Lembeek
Telefoonnummer: 0472/32.27.15
E-mail: defitbox@gmail.com
Artikel 2 Definities
Overeenkomst: Werkdag: Onderneming: Klant: Aanbod: Producten: Website: De overeenkomst op afstand gesloten tussen DE FITBOX en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.
Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België DE FITBOX opgericht naar het recht van België met maatschappelijke zetel te 1502 Halle, Dokter Spitaelslaan 164 en btw-nummer BE0692.890.695 Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.
Het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.
Alle producten beschikbaar voor aankoop op de Website. De website van DE FITBOX (www.defitbox.be) of de app
Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming en op alle Overeenkomsten. 3.2. Deze algemene voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant. Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant worden gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager. Artikel 4 Totstandkoming en duur van de Overeenkomst
De klant kan via de website van de FITBOX of via de APP verschillende packages, lessen en producten kunnen aankopen. 4.1. De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard. 4.2. De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd. Artikel 5 Prijzen
5.1. De prijzen van de Producten en diensten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst. 5.2. Alle prijzen zijn inclusief btw tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de Klant. 5.3. Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn beschikbaar voor de Klant op de website van DE FITBOX. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van het land waarnaar de Producten moeten worden verzonden. 5.4. Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld. 5.5. Als een Product niet correct geprijsd is op de Website of in de app, zal de Onderneming schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra de Onderneming kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten en diensten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in clausule 8. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de Onderneming de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen 24h. vanaf het moment dat de Onderneming de Klant in kennis heeft gesteld. Als de Onderneming er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Onderneming geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de Onderneming de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis. Artikel 6 Betaling en betalingsmiddelen
6.1. De Klant kan de Producten en diensten betalen via de volgende betaalmiddelen: - Bancontact - Bankoverschrijving 6.2. De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling. 6.3. Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal de Onderneming de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen 48h na ontvangst van de bestelling, heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch te annuleren. Artikel 7 Verzending en levering
7.1. De Onderneming verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van 14 dagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Onderneming en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt. De diensten zullen geleverd worden op het overeengekomen tijdstip. Indien de Onderneming niet in staat is om de Producten of diensten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Onderneming zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal de Onderneming dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als de Onderneming de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren. 7.2. De Onderneming zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan de Onderneming heeft opgegeven tijdens het aankoopproces. De diensten zullen geleverd worden op de zetel van DE FITBOX (Dokter Spitaelslaan 164, 1502 Lembeek) tenzij anders overeengekomen. 7.3. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling. 7.4. De Onderneming behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal de Onderneming de Klant per e- mail op de hoogte brengen. 7.5. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de Onderneming onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal de Onderneming de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten. Artikel 8 Recht om een bestelling te annuleren vóór levering
8.1. De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling. De aangekochte credits kunnen geannuleerd worden binnen de 48h na aankoop. Indien de klant zich inschrijft in een les, dan zal deze inschrijving slechts tot 48h voor aanvang van de les kunnen worden geannuleerd. 8.2. De Klant kan de bestelling annuleren door verzending van een e-mail naar defitbox@gmail.com of via hun account op de app. Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering via e- mail en zal de Onderneming de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen. Indien de klant de inschrijving op de les tijdig annuleert, zullen de ingezette credits weer worden teruggeplaatst. De credits worden in dit geval niet terugbetaald. 8.3. Indien de annulering niet gebeurt conform artikel 8.1, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren. 8.4. Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de Producten geleverd en kan de Klant het Product terugsturen volgens de procedure beschreven in clausule 9. Indien er niet tijdig werd afgezegd voor de lessen waarop werd ingeschreven zullen de ingezette credits vervallen en in geen geval worden terugbetaald. 9De Klant heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals . bepaald in clausule 9.2. Dit betekent dat de Klant kan beslissen om de Producten gedurende de 1betrokken termijn niet te bewaren. De Klant moet de Onderneming op de hoogte brengen van . zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.
9De Klant beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt . van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van 2toepassing: . a) Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant. b) Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen. c) Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de Producten heeft ontvangen. Artikel 9 Herroepingsrecht en terugbetaling
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op aangekochte credits of lessen waarop werd ingeschreven. Indien de Onderneming de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant, zal de Klant twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen. Indien de Onderneming de Klant de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de Klant veertien (14) dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Klant de informatie van de Onderneming heeft ontvangen. 9De klant mag de Overeenkomst alleen herroepen als de Producten: . 3a) . b) c) d) a) Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen nadat de Overeenkomst volledig is uitgevoerd door de Onderneming; b) de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; c) de levering van goederen volgens specificaties van de Klant of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd; d) de levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn; e) de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn; f) de levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten; g) de levering van beveiligde audio- of video-opnamen of computersoftware die na levering verbroken werden; 9Indien de Klant beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant de Onderneming daarvan . op de hoogte brengen binnen de hierboven vermelde termijnen door verzending van een e-mail 4naar defitbox@gmail.com waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de Overeenkomst . wenst te herroepen. De Klant moet de Producten terugbezorgen aan de Onderneming zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Onderneming. De Producten moeten naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant de Producten heeft ontvangen; Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald. Niet zijn gedragen, gewassen of op een andere manier zijn gebruikt. Indien het gaat om kledij is het wel toegelaten op de kledij te proberen. Volledig zijn Zich in hun originele verpakking bevinden, en/of Voorzien zijn van hun originele labels. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot: 9In geval van herroeping . 6 . a) b) c) d) zal de Onderneming de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. De Onderneming kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Klant ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel. De Onderneming zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten. De Onderneming zal de Klant terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen. De Onderneming heeft het recht om de Klant terug te betalen met vouchers als de Klant vouchers heeft gebruikt om de Producten te betalen. Artikel 10 Garantie
Dit artikel is niet van toepassing op de diensten en credits die worden aangekocht in de webshop. 10.1. De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten. 10.2. De Klant moet de Onderneming via e-mail informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant. 10.3. Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar, moet de Klant de procedure volgen zoals bepaald in clausule 9. Na teruggave van het gebrekkige Product zal de Onderneming, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zal de onderneming alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de Onderneming. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal de Onderneming de prijs terugbetalen in overeenstemming met clausule 9.6. 10.4. Sommige Producten hebben een fabrieksgarantie. Voor details over de toepasselijke voorwaarden verwijzen we naar de garantie van de fabrikant die bij de Producten werd verstrekt. Als de Klant een consument is, wordt de wettelijke garantieperiode van twee jaar aangevuld met een fabrieksgarantie. Artikel 11 Klachtenprocedure
11.1. Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres/telefoonnummer: defitbox@gmail.com of 0472/32.27.15. Artikel 12 Overdracht en onderaanneming
12.1. De Onderneming heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden. 12.2. Als de Klant een Product als geschenk heeft gekocht, kan hij de garantie zoals bepaald in clausule 10 overdragen aan de ontvanger van het geschenk zonder daarvoor de toestemming van de Onderneming te moeten vragen. Artikel 13 Gebruik van persoonsgegevens
13.1. De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website. Artikel 14 Overmacht
14.1. De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht. 14.2. In geval van Overmacht: a) zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail; en; b) zullen de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de Onderneming een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is. Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van België. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht. Artikel 16 Varia
16.1. De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de Onderneming. 16.2. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten. 16.3. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.